Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Emilii Dudko działa na obszarze wielu gałęzi prawa, w szczególności w dziedzinach:

Prawo karne

Z zakresu pomocy prawnej udzielanej osobie zatrzymanej, obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy, jak również na etapie postępowania sądowego, postępowania wykonawczego w sprawach o wydanie wyroku łącznego, odroczenie, zawieszenie i przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania oraz z zakresu reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego;

Prawo spadkowe

Z zakresu praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem, z tematyką zachowków, stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy/ testamentu oraz działu spadku;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Z zakresu tematyki nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy, w tym m. in. odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie, o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze, odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych, emerytalnych i zasiłków z ubezpieczeń społecznych;

prawo rodzinne

Z zakresu tematyki rozwodowej, alimentacyjnej, problemy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka (m. in. zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka), władzą rodzicielską i kontaktami rodziców z dziećmi oraz sprawy o podział majątku;

Prawo cywilne

Z zakresu m. in. zobowiązań, w tym prawa umów, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń, związanych z wypadkami komunikacyjnymi, za szkodę wyrządzoną przestępstwem, za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej;

Prawo rzeczowe

Z zakresu tematyki spraw o zasiedzenie, rozgraniczenie, służebności, zniesienie współwłasności, o zwrot nakładów na cudzą nieruchomość, o naruszenie własności, przywrócenie naruszonego posiadania, uregulowanie treści księgi wieczystej;
 

Powyższy zakres usług zapewnia świadczenie kompleksowej pomocy prawnej, uwzględniającej dominujący zakres problemów, związanych z działalnością w obrocie gospodarczym zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych.

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

Hajnówka Bielsk Podlaski

Formularz kontaktowy

Kontakt

  • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Emilia Dudko
  • Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 58 lok. 6 i
  • Filia w Hajnówce - Hajnówka ul. 3 Maja 41 lok. 10
Ze względu na obowiązki zawodowe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed wizytą celem umówienia dogodnego terminu spotkania.